Contacteer ons

Apotheek Renneboog heeft zowel een online apotheek (website voorzien van een webshop) als een publieke officina gevestigd te Nieuwstraat 9, 9300 Aalst met ondernemingsnummer BE0728.545.026 , APB nummer 410219 en emailadres: info@apotheekrenneboog.be.

1. Toepasselijkheid

De verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, nl apotheekrenneboog.be (Nieuwstraat 9, 9300 Aalst met ondernemingsnummer BE0728.545.026 (hierna: “apotheekrenneboog.be”), worden in deze Privacy Statement (“Privacyverklaring”) beschreven.

Apotheek Renneboog hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant en zal deze gegevens uitsluitend aanwenden of gebruiken in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Apotheek Renneboog gebruikt de persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst (cfr. de Algemene Voorwaarden). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant is apotheekrenneboog.be.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant alsook het gebruik van cookies. Apotheek Renneboog raadt daarom aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Zodra de Klant een email zendt die persoonsgegevens bevatten alsook het verstrekken van persoonsgegevens op de website apotheekrenneboog.be, verklaart de Klant (1) kennis te hebben genomen van en (2) zich uitdrukkelijke akkoord te verklaren met deze Privacyverklaring.

2. Begrippen

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • be: de website (inclusief webshop) van Apotheek Renneboog waarop producten worden aangeboden en verkocht.
 • Klant: Elke natuurlijke- of rechtspersoon die een Bestelling of Reservatie doorgeeft via apotheekrenneboog.be (cfr. Algemene Voorwaarden).
 • Vrij Product: (1) een geneesmiddel voor menselijk gebruik dat niet aan een voorschrift onderworpen is, en (2) de medische hulpmiddelen zoals bedoeld in bijlage XIII, punten 1.1 tot en met 1.5 en 1.7 van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999.
 • Producten: het geheel van (1) Vrije Producten en (2) para-farmaceutische producten te koop aangeboden door Apotheek Renneboog via apotheekrenneboog.be.

3. Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens”, van toepassing onder de Privacywet, wordt verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd door middel van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysiologische, psychische, fysieke, economische, sociale of culturele identiteit, wordt als identificeerbaar beschouwd.

De persoonsgegevens die de Klant ons meedeelt, kunnen op verschillende manieren worden vergaard:

1. tijdens het registratieproces en het gebruiken van de website

De door de Klant meegedeelde gegevens op het aanmeldingsformulier op apotheekrenneboog.be, zoals adres- en contactgegevens, geboortedatum, geslacht, logingegevens, maar ook bestellingen, bankgegevens en betalingen van de Klant.

2. door gebruik te maken van het contactformulier en/of online chat

Hierdoor deelt de Klant naam, emailadres, onderwerp, type en inhoud van de vraag mee.

3. door gebruik van cookies

Apotheekrenneboog.be maakt ook gebruik van cookies, om de gebruiksvoorkeuren tussen klanten te onderscheiden, die een aantal persoonsgegevens verzamelen, zie artikel 8 van deze Privacyverklaring.

4. surfgedrag

IP-adres, type browsersysteem, klikgedrag en bezochte pagina’s kunnen worden verzameld zonder in cookies op te slaan. Deze gegevens kunnen enkel gelezen worden door Apotheek Renneboog en enkel tijdens het bezoek van de Klant aan apotheekrenneboog.be.

4. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Apotheekrenneboog.be zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken.

De verzamelde gegevens tijdens het registratieproces en het gebruik van apotheekrenneboog.be worden gebruikt om:

 • de aangeboden dienst (van advies geven over opvolgen van de bestelling tot betaling door de Klant) daadwerkelijk te kunnen leveren
 • accountbeheer

De rechtsgrond, met betrekking tot het verwerken van bovenstaande gegevens, wordt teruggevonden in de toestemming van de Klant (art. 6.1.a EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”) en de uitvoering van een overeenkomst (art. 6.1.b EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”).

De financiële gegevens voortvloeiend uit de bestelling van de Klant worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundig van Apotheek Renneboog. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichting van Apotheek Renneboog (art. 6.1.c EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”). De verkregen gegevens tijdens transactie worden minstens 7 jaar bewaard.

De verwerking van contactformulier en/of online chat gegevens is een vereiste om de vraag van de Klant te beantwoorden. Deze verwerking vindt rechtsgrond in de uitvoering van een overeenkomst (art. 6.1.b EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”). Met het oog op een continue verbetering van onze dienstverlening blijven deze gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Apotheekrenneboog.be maakt ook gebruik van cookies, om de gebruiksvoorkeuren tussen klanten te onderscheiden. Het cookie beleid (o.a. gebruik, bewaartermijn, rechtsgrond en doeleinde) wordt beschreven in artikel 8 van deze Privacyverklaring.

Teneinde gebruikservaring en technische kwaliteit en inhoud van de site te verbeteren maar ook om marktonderzoek te verrichten, worden de surfgegevens (details zie artikel 3 van deze Privacyverklaring) van de Klant verwerkt.

De verwerking van surfgegevens vindt rechtsgrond in de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6.1.f EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”).  Apotheek Renneboog beoogt immers de verbetering van haar website (inhoud en techniciteit) en dienstverlening. Hiervoor worden persoonsgegevens opgenomen in geanonimiseerde statistieken en kunnen enquêtes worden uitgevoerd in het kader van traffic maximalisatie van verschillende onderdelen van apotheekrenneboog.be.

De Klant is niet verplicht om persoonsgegevens vrij te geven. De consequentie, indien de Klant de verwerking van zijn persoonsgegevens weigert, is dat de dienstverlening onmogelijk wordt.

Mits de Klant uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”), zullen de persoonsgegevens gebruikt worden voor direct marketing. De Klant wordt opgenomen in een verzendlijst en zal periodisch informatie ontvangen met betrekking tot Apotheek Renneboog, haar Producten en/of diensten die de Klant zouden kunnen interesseren.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen in geen geval meegedeeld worden aan derden.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

In zeldzame gevallen en ingevolge een gerechtelijk bevel kan het voorkomen dat Apotheek Renneboog de persoonsgegevens van de Klant moet onthullen aan de bevoegde autoriteiten.

5. Rechten van de Klant

a. Recht van toegang en inzage

Ten allen tijde heeft de Klant het recht om gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat apotheekrenneboog.be van deze persoonsgegevens maakt.

b. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

De Klant is vrij om zijn/haar persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan apotheekrenneboog.be.

Daarnaast heeft de Klant steeds het recht om een verzoek in te dienen ter verbetering, aanvulling, beperking of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.

c. Recht van verzet

De Klant beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

De Klant kan zich verzetten tegen gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. De Klant hoeft hiervoor geen redenen op te geven.

d. Recht van vrije gegevensoverdracht

De Klant beschikt over het recht om zijn/haar persoonsgegevens, die door apotheekrenneboog.be verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de Klant, beschikt deze over het recht om die toestemming in te trekken.

f. Uitoefening van uw rechten:

De Klant kan zijn/haar rechten uitoefenen door apotheekrenneboog.be op de hoogte te brengen per e-mail naar info@apotheekrenneboog.be, mits een kopie van uw identiteitskaart wordt toegevoegd.

g. Recht om klacht in te dienen:

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensberschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien De Klant schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, kan de Klant een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Doorgifte en/of overdracht aan/toegang voor derden

In het geval Apotheek Renneboog geheel of gedeeltelijk wordt gereorganiseerd of bij overdracht van haar activiteit waarbij de bedrijfsactiviteiten worden gereorganiseerd, overgedragen, gestaakt of indien Apotheek Renneboog failliet gaat, kan het zijn dat de persoonsgegevens van de Klant aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen.

De persoonsgegevens van De Klant zullen niet door Apotheek Renneboog worden verkocht, verhuurd, verdeeld of commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve zoals hierboven beschreven.

Voor de uitvoering van één of meerdere verwerkingen onder de verantwoordelijkheid van Apotheek Renneboog wordt er beroep gedaan op de diensten van derden (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de betaling van de bestelling). Zoals wettelijk verplicht, heeft Apotheek Renneboog met deze derden verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin afdoende garanties bepaald zijn die een veilige verwerking van de persoonsgegevens van de Klant moeten verzekeren.

Ten behoeve van verwerking van persoonsgegevens verleent Apotheek Renneboog ook toegang tot de persoonsgegevens van de Klant aan haar medewerkers. Apotheek Renneboog garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Apotheek Renneboog heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op apotheekrenneboog.be te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Apotheek Renneboog aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade, voorvloeiend uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens van de Klant.

Eventuele (hyper)links of referenties naar andere sites vallen buiten het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring daar deze sites niet door Apotheek Renneboog worden beheerd.

De Klant dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de login en code van de Klant te voorkomen. De Klant is aldus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van de Klant zijn/haar computer, IP-adres en van zijn/haar identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

8. Cookies

Bepaalde persoonsgegevens van de Klant worden verzameld via cookies. Apotheek Renneboog raadt aan de cookie policy aandachtig te lezen. Deze cookie policy voorziet de Klant met duidelijke en volledige informatie over het gebruik en doel van cookies door Apotheek Renneboog. In geval de Klant verdere informatie wenst, kan hiervoor Apotheek Renneboog gecontacteerd worden via info@apotheekrenneboog.be. Ook kan http://www.allaboutcookies.org kan geconsulteerd voor verdere nuttige informatie over cookies.

a. Informatie over het gebruik van cookies door Apotheek Renneboog

Om gebruiksvoorkeuren te onderscheiden met andere gebruikers, maakt apotheekrenneboog.be gebruik van cookies en verwante technologieën. Dit laat apotheekrenneboog.be toe om het gebruik van de website te optimaliseren (bijvoorbeeld meten welke onderdelen van de website vaak bezocht worden) en een persoonlijke gebruikservaring aan te bieden aan de Klant. Deze technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van apotheekrenneboog.be zouden kunnen identificeren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op de pc of het mobiel toestel van de Klant.

b. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de Klant. Hierdoor kan Apotheek Renneboog de voorkeuren van de Klant bij het gebruik van apotheekrenneboog.be onthouden.

Tenzij de browserinstellingen zijn aangepast ter weigering van cookies, zal het systeem van Apotheek Renneboog cookies plaatsen zodra apotheekrenneboog.be bezocht wordt.

c. Soorten cookies

Er worden verschillende soorten cookies onderscheiden naar gelang oorsprong, functie en levensduur van de cookie.

 • First-party cookies: worden geplaatst door de website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bijvoorbeeld cookies geplaatst door apotheekrenneboog.be).
 • Third-party cookies: worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van apotheekrenneboog.be die bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Google, Crisp, MailerLite, Instagram en/of Facebook).
 • Functionele cookies: zorgen ervoor dat apotheekrenneboog.be naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes…). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies: kunnen geplaatst worden ten behoeve van statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Deze cookies hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Non-functional cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
  • Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website de Klant bezoekt of waar de computer van de Klant gelokaliseerd is…
  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.
  • Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van het surfgedrag van de Klant een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op zijn/haar interesses.
  • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.
 • Permanente cookies: blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijvoorbeeld cookies geplaatst door sociale media zoals Instagram, Twitter, YouTube, Facebook of Google Analytics). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie (deze cookies worden aldus tijdelijk geplaatst; zodra de browser wordt afgesloten worden alle sessie cookies verwijderd). Een browser sessie begint bij het openen van een browserscherm en stopt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (Google Analytics, Facebookpixel, Google Recaptcha, Contact Form, Crisp, MailerLite) verwijst Apotheek Renneboog graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Apotheek Renneboog heeft geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

d. Toestemming van de Klant

De Klant aanvaardt, door apotheekrenneboog.be te gebruiken, het gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies  te  aanvaarden kan de Klant apotheekrenneboog.be optimaal gebruiken, echter kunnen voorkeuren ten alle tijden gewijzigd worden via de browserinstellingen (via het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ in de webbrowser). De Klant kan ook het plaatsen van cookies weigeren, de consequentie is dat er mogelijks geen toegang verkregen worden tot (bepaalde delen van) apotheekrenneboog.be.

9. Toepasselijk recht

De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Privacyverklaring zijn onderworpen aan de Belgische wet.

De Klant en apotheekrenneboog.be zullen, prior tot het nemen van gerechtelijke stappen, de mogelijkheid exploreren om tot een minnelijke schikking te komen. In geval niet tot een minnelijke schikking wordt gekomen, zal het geschil hieruit voorvloeiend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Dendermonde.

10. Aanvaarding

De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant worden onder meer gebaseerd op toestemming. Door het registratieproces te doorlopen en finaliseren, aanvaardt de Klant alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt de Klant ermee in dat apotheekrenneboog.be zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Voor alle andere verwerkingen baseert Apotheek Renneboog zich op andere rechtsgronden waar de toestemming van de Klant niet vereist is.