Contacteer ons

1. Toepasselijkheid

Apotheek Renneboog heeft zowel een online apotheek (website voorzien van een webshop) als een publieke officina gevestigd te Nieuwstraat 9, 9300 Aalst met ondernemingsnummer BE0728.545.026 , APB nummer 410219 en emailadres: info@apotheekrenneboog.be. Apotheek Renneboog en is genotificeerd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel (www.fagg.be).

De contractuele regels, omtrent het gebruik van de website van Apotheek Renneboog en de Bestelling of de Reservatie die de Klant via apotheekrenneboog.be plaatst, worden in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

Door het gebruik van de site apotheekrenneboog.be en/of het plaatsen van een Bestelling en/of Reservatie aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die te consulteren zijn op de website apotheekrenneboog.be. Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant, zijn niet van toepassing.

Apotheek Renneboog behoudt zich het recht zonder vooropzeg de Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op apotheekrenneboog.be.

Apotheek Renneboog kan beroep doen op derden teneinde een correcte uitvoering van de overeenkomst na te streven.
Er kan van één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeenkomen en schriftelijk bewijs. Overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.`

In geval er specifieke voorwaarden van toepassing zijn op diensten en/of Producten en deze verschillen met de Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • apotheekrenneboog.be: de website (inclusief webshop) van Apotheek Renneboog waarop producten worden aangeboden en verkocht.
 • Klant: elke natuurlijke- of rechtspersoon die een Bestelling of Reservatie doorgeeft via apotheekrenneboog.be.
 • Bestelling: de bestelling van een of meerdere Product(en) door de Klant via apotheekrenneboog.be waardoor een verkoop op afstand wordt gesloten tussen de Klant en de Apotheek Renneboog.
 • Reservatie: het reserveren van een Geneesmiddel Op Voorschrift zonder betalings- en aankoopverplichting voor de Klant. Het Geneesmiddel Op Voorschrift dient steeds in de apotheek zelf opgehaald te worden.
 • Geneesmiddel Op Voorschrift: een geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is.
 • Vrij Product: (1) een geneesmiddel voor menselijk gebruik dat niet aan een voorschrift onderworpen is, en (2) de medische hulpmiddelen zoals bedoeld in bijlage XIII, punten 1.1 tot en met 1.5 en 1.7 van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999.
 • Productfiche: alle informatie, omschrijvingen, teksten, foto’s, classificatiesystemen over producten die te koop worden aangeboden via apotheekrenneboog.be.
 • Producten: het geheel van (1) Vrije Producten en (2) para-farmaceutische producten te koop aangeboden door Apotheek Renneboog via apotheekrenneboog.be.
 • Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via apotheekrenneboog.be.

3. Producten

Niet alle producten van Apotheek Renneboog zijn via apotheekrenneboog.be verkrijgbaar. De Klant kan geen Bestelling plaatsen voor Geneesmiddelen Op Voorschrift, hiervoor kan enkel een Reservatie geplaatst worden via apotheekrenneboog.be. Een Reservatie dient steeds opgehaald te worden te Apotheek Renneboog.

Apotheek Renneboog aanvaardt enkel Bestellingen die binnen België geleverd zullen worden.

4. Prijs

Alle prijzen die vermeld staan op apotheekrenneboog.be zijn uitgedrukt in euro (€) en zijn inclusief alle taksen en BTW en exclusief verzendingskosten. Deze leveringskosten zullen meegedeeld worden aan de Klant alvorens de Klant gebonden is door de Bestelling.

De totaalprijs vermeld in de bestelbevestiging is definitief en omvat

 • prijs van de bestelde producten
 • taksen
 • BTW
 • stockagekosten
 • kosten voor hantering
 • transportkosten
 • verpakkingskosten

In geval van een Reservatie, wordt er vooraf geen prijs getoond vermits de eigenlijke aankoop in de apotheek geschiedt.
Apotheek Renneboog behoudt het recht om zijn prijzen op elk moment en zonder voorafgaandelijke notificatie te wijzigen.

5. Bestelling/Reservatie

Prior tot het overgaan van een Bestelling of Reservatie, roept Apotheek Renneboog op tot omzichtig gebruik van bepaalde Producten. Deze dienen met de grootste voorzichtigheid, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut, gebruikt te worden. Niettegenstaande de informatie verschaft op apotheekrenneboog.be met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en periodiek up-to-date wordt gehouden, is deze louter informatief en kan aldus nooit beschouwd worden als een diagnose of persoonlijk advies. In geval de Klant persoonlijk advies wenst, dient de Klant een arts of apotheker te raadplegen alvorens een Product te gebruiken.

De Klant dient zich, voorafgaandelijk aan het plaatsen van een Bestelling of Reservatie, te registreren op apotheekrenneboog.be.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de logingegevens en het paswoord van zijn account niet aan derden mee te delen, noch gebruik door derden toe te laten. In geval van vermoeden van misbruik dient de Klant Apotheek Renneboog onmiddellijk te verwittigen. Apotheek Renneboog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die voortvloeit uit de tekortkoming van de Klant inzake niet confidentieel behandelen van accountgegevens (paswoord en login).

Apotheek Renneboog kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die door de Klant zijn begaan tijdens het ingeven van bestemmingsgegevens, persoonlijke gegevens of gezondheidsinformatie door de Klant.

De Bestellingen worden uitgevoerd op apotheekrenneboog.be. Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen, productbeschrijvingen en Algemene Voorwaarden in. Na ontvangst van de Bestelling stuurt apotheekrenneboog.be een bevestiging naar de Klant. De overeenkomst komt tot stand van zodra een orderbevestiging per e-mail naar een door de Klant opgegeven e-mailadres is verzonden. De Klant erkent dat de elektronische data geregistreerd door apotheekrenneboog.be het bewijs vormen van de prijs, de producten en de datum van de Bestelling.
Apotheek Renneboog behoudt het recht om een Bestelling te annuleren of te weigeren indien ongepast of verboden gebruik van de bestelde Producten wordt vermoed.

6. Beschikbaarheid

Indien een Product (tijdelijk) niet beschikbaar is, zal Apotheek Renneboog de Klant hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte brengen. De Klant kan vervolgens beslissen of de Bestelling gewijzigd of geannuleerd wordt.

Producten die getoond worden op apotheekrenneboog.be kunnen besteld worden.

7. Betaling

Prior aan de levering dient de Bestelling eerst betaald. Om de veiligheid van de online Transactie te garanderen werkt Apotheek Renneboog samen met betalingspartner MultiSafepay, dewelke verschillende betaalmogelijkheden op apotheekrenneboog.be voorziet op het moment van Bestelling.

Een Bestelling is pas effectief nadat akkoord voor de uitvoering van de Transactie door het centrum voor veilige betalingen en Multisafepay werd gegeven. In de hypothese van weigering wordt de Bestelling geannuleerd. De Klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
Betalingspartner en gegevensverwerker MultiSafepay zorgt voor het beveiligen van de betalingen alsook de bescherming tegen frauduleus gebruik van de betaalmiddelen. Bij frauduleus gebruik van een bankkaart worden de gegevens gerelateerd aan deze Bestelling inschreven in een betalingsincidentbestand door Multisafepay.

Facturen worden enkel per aanvraag via e-mail uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B).

8. Levering

Zodra de betaling van de Transactie door Multisafepay is uitgevoerd, worden de producten verzonden door apotheekrenneboog.be naar het leveringsadres door de Klant aangegeven tijdens het bestelproces.

De klant dient een nieuw leveringsmoment af te spreken met de transporteur in geval van een foutief leveringsadres, ingegeven tijdens het bestelproces door de Klant, bevat waardoor de levering niet of vertraagd wordt uitgevoerd. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de Klant.

Bestellingen worden verwerkt ‘first come, first serve’ principe en zijn afhankelijk van beschikbare voorraden. In geval de bestelde Producten op verschillende data leverbaar zijn, in functie van hun beschikbaarheid, zal de levertermijn gebaseerd worden op de langste termijn. De Klant wordt op de hoogte gebracht conform artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Apotheekrenneboog.be werkt met bpost als transporteur en doet er alles aan om de op de website (‘Shipping & Retour’) indicatief vermelde levertermijnen te respecteren.

Apotheekrenneboog.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een laattijdige verzending.

In het geval een pakketje, na verschillende pogingen, niet kan gereceptioneerd worden door de Klant, zal het niet-afgeleverde pakketje naar afzender teruggestuurd worden. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en kan een bijkomende levering vragen. De kosten gerelateerd aan de extra levering zijn voor rekening en naam van de Klant.

Bij ontvangst van Producten, dient de goede staat van het geleverde goed gecontroleerd. Tevens gaat de Klant na of de geleverde Producten overeenstemmen met de geplaatste Bestelling. Indien één of meerdere geleverde Producten gebrekkig of beschadigd zijn, gelieve voorbehoud te formuleren zowel op de leveringsbon van de transporteur als via e-mail naar apotheekrenneboog.be.

9. Teruggave en omruiling

Het herroepinsrecht kan tot 14 dagen na levering van Bestelling uitgeoefend worden door de Klant. Zodra de Klant heeft aangegeven de overeenkomst te herroepen, start er een nieuwe termijn van 14 dagen waarbinnen de Producten dienen terugbezorgd. Om te retourneren is er geen opgave van reden nodig en geschiedt zonder boetes voor de Klant.

De Producten dienen (in de mate van het mogelijke) teruggestuurd in ongeopende, onbeschadigde en originele staat en voorzien van originele documenten (gebruiksaanwijzingen en leveringsbon).

Apotheekrenneboog.be engageert zich om de aankoopkosten inclusief desgevallend leveringskosten terug te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden Producten .

Bij toepassing van artikel VI. 53 WER (wetboek van economisch recht) kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Conform artikel 29, 6°v van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers: een waarschuwing dat verzonden geneesmiddelen niet kunnen teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek.

In geval de Klant een beschadigd of verkeerd Product heeft ontvangen, zal Apotheek Renneboog alles in het werk stellen om dit euvel snel te remediëren. Het verkeerd geleverd of beschadigd Product mag terug gezonden worden.

Alvorens de Bestelling terug te sturen, wordt de Klant geacht apotheekrenneboog.be op de hoogte te brengen via e-mail (cfr. “Shipping & retour “ terug te vinden op apotheekrenneboog.be).

10. Aansprakelijkheid, conformiteit en garantie

Apotheekrenneboog.be garandeert dat de geleverde Producten conform zijn aan de Bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Tevens garandeert apotheekrenneboog.be dat de geleverde Producten aan alle op het ogenblik van de Bestelling bestaande wetten voldoen.

Apotheekrenneboog.be hanteert voor wat betreft de geleverde Producten de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Alle informatie en/of (eventuele) gezondheidsadviezen op apotheekrenneboog.be hebben niet de bedoeling om een consultatie bij een arts of therapeut te vervangen.

De aansprakelijkheid van Apotheek Renneboog en/of haar (titularis)-apotheker(s) kan in geen geval, en op geen enkele manier, worden ingeroepen.

 • In geval van niet-naleving van de wetgeving in het land van ontvangst
 • In geval van eventuele schade die zou kunnen voorvloeien uit een slecht gebruik en/of een slechte werking van de Producten
 • bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten
 • het niet up-to-date, foutief en/of onvolledig zijn van Productfiches, blog inhoud, fotomateriaal, links naar andere sites of content pagina (kortom alle inhoud terug te vinden op apotheekrenneboog.be)

De Klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die via de registratieformulieren worden meegedeeld op moment van Bestelling.
In geval van een eventuele aansprakelijkheid van Apotheek Renneboog, zal deze uitsluitend gelimiteerd zijn tot de waarde van het Product, bepaald op moment van verkoop.

Alle informatie (inclusief links naar andere sites) getoond op apotheekrenneboog.be is van indicatieve titel en wordt louter ter informatie gegeven. Enkel de informatie afkomstig van de producent van de goederen, aandachtig te lezen door de Klant op of in de verpakking van het product, bevat de onontbeerlijke informatie.

11. Verwerking persoonsgegevens

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor verwering en verzending van de Bestelling. Het gebrek aan deze gegevens zorgt ervoor dat de Bestelling geannuleerd wordt. Het opgeven van valse of onjuiste persoonsgegeven wordt beschouwd als een inbreuk tegen deze Algemene Voorwaarden.

De persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend verwerkt conform het privacy statement, te consulteren op apotheekrenneboog.be.
Persoonsgegevens van de klanten van apotheekrenneboog.be worden nooit aan derden meegedeeld.

12. Intellectuele eigendom

Alle inhoud getoond op apotheekrenneboog.be wordt beschermd door de Belgische wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Onder alle inhoud wordt verstaan merk-, tekeningen-, auteurs- en/of modellenrechten. apotheekrenneboog.be kan ook teksten, fotomateriaal en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn.

Tenzij het louter om privégebruik van intellectuele eigendomsrechten gaat, maakt apotheekrenneboog.be voorbehoud van alle reproductierechten. Ingeval de Klant teksten, fotomateriaal en/of andere elementen wenst te gebruiken, dient hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van apotheekrenneboog.be bekomen.

13. Overmacht

In geval van overmacht is apotheekrenneboog.be niet gehouden haar verplichtingen na te komen jegens de Klant. Voor de duur van overmacht is apotheekrenneboog.be gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

De definitie van overmacht betreft een omstandigheid waar men niets aan kan doen, waardoor men niet in staat is te doen wat men moet doen.

14. Toepasselijk recht

In geval er problemen ontstaan tijdens de uitvoering van deze overeenkomst, zullen de Klant en apotheekrenneboog.be, prior tot het nemen van gerechtelijke stappen, de mogelijkheid exploreren om tot een minnelijke schikking te komen.

In geval de problemen ontstaan tijdens de uitvoering (of de niet-uitvoering) van deze overeenkomst en de Klant en apotheekrenneboog.be komen niet tot een minnelijke schikking, zal het geschil hieruit voorvloeiend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Dendermonde, onafhankelijk van de plaats waar de producten worden geleverd.

De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet.